# مسجد_جامع_یزد_به_شیوه_یک_ایوان_در_دل_کویر_می‌باشد