کاهش ( تقلیل) در معماری []

تقلیل ایده شکل دهنده ای است که در آن یک شکل در ابعاد کوچکتر در ساختمان تکرار می شود.این مینیاتور سازی می تواند به دو صورت باشدجزء به کلو بزرگ به کوچک در نوع اول ،کل یا بخش بزرگی از کل در ابعاد تقلیل یافته و بعنوان یک بخش بکار رفته است.

ویژگی ها []

معمولا در این مورد قطعه کوچک شده در کل قرار می گیرد.متناوبا یک واحد بزرگ با تقلیلی از آن،برای شکل بخشیدن به ساختمان یا بخشی ازآن ترکیب می شود.واحد تقلیل یافته ممکن است تکرار شود یا بازهم تقلیل یابد.در این نوع قطعه کاهش یافته معمولا نزدیک بواحد اصلی قرار می گیرد تا آنکه در داخل آن باشد.در مورد نوع جزء به کل،تقلیل می تواند شامل تغییر وضعیت مثبت به منفی باشد.مثلا در یک قالب،شکل می تواند توده یا جامد بوده و در قالبی دیگر،فضا یا جای خالی. تنها ویژگی تقلیل جزء به کل این است که ناظر بتواند با دیدن جزء کل را درک نماید.با وجود این ظرفیت در این نوع تقلیل,برای القاء به ناظر،عینیت بر ذهنیت فایق می آید,بنابراین با نظر کردن از درون یک اتاق،حیاط،یا بال ساختمان می توان ترکیب کلی آن را استنباط نمود. انتقال ذهنی اطلاعات بین پلان و مقطع نیز می تواند وجود داشته باشد,در این مورد کل پلان یا مقطع می تواند به شکل تقلیل یافته در جای دیگر تکرار شود.مثلا مقطع یک فضا یا اتاق می تواند شکل پلان کل ساختمان مطابقت داشته باشد. ازسوی دیگر در تقلیل بزرگ به کوچک،درک یک بخش تنها میتواند از یک بخش اطلاع دهد نه از کل ساختمان،بنابراین نوع صرفا عینی باقی می ماند.در خیلی موارد تقلیل های بزرگ به کوچک در ساختمان با بخش های اصلی و جزئی مطابقت دارند،بطوریکه جنبه های کم اهمیت بصورت قطعات کوچک شده نشان داده می شوند.مثال های متداول از این تقلیل ها در ساختمان هایی است که فضای سرویس دهنده،بخش های کوچکی هستند

/ 0 نظر / 10 بازدید